Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

www.pdf.umb.sk

Webstránka Krajina Hláskovo je súčasť projektu KEGA 019/UMB-4/2020 Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí.

Učitelia a výskumní pracovníci z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa už niekoľko rokov aktívne venujú problematike vzdelávania detí zahraničných Slovákov. V rámci svojich aktivít pripravujú výskumy, štúdie, vedú metodické školenia pre učiteľov a vytvárajú pre deti v zahraničí didaktický materiál a učebné pomôcky na skvalitnenie vzdelávania v slovenskom jazyku. Viac o aktivitách na stránke fakulty.

https://www.pdf.umb.sk/v-com-sme-vynimocni/vzdelavanie-slovakov-v-zahranici/

Vedúca riešiteľka projektu:
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

krajinahlaskovo@gmail.com
zuzana.kovacova@umb.sk

Riešiteľský kolektív:
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Katedra andragogiky a pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Katedra andragogiky a pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

Anna Gálisová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici

Externá spolupráca:
Mgr. Dagmara Smalley (Veľká Británia)