Pre učiteľov a rodičov

Čo je to Krajina Hláskovo a na čo slúži

Myšlienka precvičovať jednotlivé javy slovenského pravopisu a gramatiku hravou formou je naplnená imaginárnym svetom, v ktorom sa do jedného celku, do Hláskova, spájajú 4 krajiny – Krajina samohlások a dvojhlások, Krajina mäkkých spoluhlások, Krajina tvrdých spoluhlások a Krajina obojakých spoluhlások.

Webová platforma je zameraná na nácvik a zdokonalenie učiva, ktoré súvisí so zvukovou rovinou slovenského jazyka a suprasegmentálnymi javmi (kvantita – dĺžka, prízvuk, dôraz atď.). Postupujeme líniou delenia hlások na základe akustických a artikulačných kritérií a podľa ich funkcie v slabike na samohlásky,  dvojhlásky a spoluhlásky. Z pravopisného hľadiska sa pri samohláskach a dvojhláskach zameriavame na delenie podľa dĺžky (krátke, dlhé), pri spoluhláskach na ich triedenie na tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky. Súbor hier a cvičení má ambíciu rozvíjať foneticko-fonologickú, ortoepickú, ortografickú aj morfologickú kompetenciu žiakov, pričom rešpektujeme požiadavky výučby slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní a zároveň potrebu rozvíjať slovnú zásobu detí Slovákov žijúcich v zahraničí a detí, ktoré sa slovenský jazyk učia ako druhý jazyk.

Prečo práve obyvatelia a cestujúci?

V každej krajine na svete žijú nejakí obyvatelia, a tak je to aj v Krajine Hláskovo. Avšak tu žijú hlásky slovenskej abecedy. Bývajú vo svojich domčekoch a tvoria spolu s inými hláskami slabiky a slová, ktoré sa stávajú novými obyvateľmi. V hlavnom meste Krajiny Hláskovo sa často konajú oslavy a rôzne podujatia, na ktoré sa obyvatelia snažia pricestovať – teda sa stanú cestovateľmi a žiak, ktorý ich hrami sprevádza, sa stáva sprievodcom vo vlakoch, ktorými sa po krajine dopravujú alebo lodným kapitánom na lodiach a rôznych plavidlách, či dokonca pátračom po tajnej šifre, ktorú naši cestujúci leteckou dopravou ukrývajú.

Vlaky a ich vagóny, ale aj lietadlá, balóny, lode, vrtuľníky a vlastne všetky dopravné prostriedky dávajú možnosť triediť cestujúcich podľa určených pravidiel. Delia sa napríklad podľa výskytu niektorého druhu rozlišovacieho znamienka, podľa počtu slabík, podľa výskytu určeného druhu slabiky alebo aj podľa toho, či označujú osobu, zviera alebo vec. K správnemu rozdeleniu slúžia ako pomôcky označenia a symboly na dopravných prostriedkoch. 

Aké hry sú k dispozícii?

Hry sú koncipované ako dopĺňacie, obmieňacie, nahrádzacie, cvičenia na selekciu, triedenie, usporadúvanie, priraďovanie, porozumenie textu na úrovni slova a to všetko so zreteľom na didaktické zásady a pravidlá. Novú slovnú zásobu sa žiaci učia prostredníctvom cvičení, v ktorých kombinujeme zvukové, obrazové aj písané podnety a opätovným použitím slov v ďalších hrách rozširujeme možnosti fixácie nových slov.
Obsahovo sú hry orientované na učivo nižších ročníkov (1.-2. ročník ZŠ), ale s presahom na tvorbu prekonceptov na ďalšie jazykové vzdelávanie (pre 3.-4. ročník ZŠ).

 Na stránke sú tieto sekcie s hrami:

  • Hry podľa farby vlakovej stanice v Krajine samohlások dvojhlások
  • Hry podľa farby letiska – letiskovej budovy v Krajine tvrdých spoluhlások
  • Hry podľa farby majáka na pevnine v Krajine mäkkých spoluhlások
  • Bonusové hry hry  –  40 hier rôznej náročnosti s využitím slovnej zásoby zo všetkých ostatných sekcií

Otestuj sa
Okrem hier sa na stránke nachádza osobitná časť, kde si v 8 testoch žiaci overia, čo sa už naučili. Tieto testy si môžu ukladať ako súbor pdf, aby mohli sledovať svoje pokroky.

Pomôcky na stiahnutie: